Нарастващата опасност от терористични действия налага медицинския персонал да получи допълнителни знания за билогичния, химичния и радиологичния тероризъм. Студентите получили тази подготовка придобиват умения:

  • правилно да оценяват общата и медицинска обстановка при използване на биологични, химични и радиационни агенти;
  • да са компетентни в диагностиката, сортировката и лечението на различните категории пострадали;
  • практически да осъществяват мероприятия по защитата и медицинското осигуряване на населението.